ЕКИП

РАБОТНО  ВРЕМЕ
ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК 

09:00 ч. – 13:00 ч. 

13:30 ч. – 17:30 ч.

Диана Димитрова Изпълнителен директор
Йоана Нецова Експерт СВОМР
Румяна Цолова – Недялкова Счетоводител
Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст –

Червен бряг – Искър“

гр. Червен бряг, ул. „Паисий“ №  4, ет. 3