ЕКИП

РАБОТНО  ВРЕМЕ
ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК 

09:00 ч. – 13:00 ч. 

13:30 ч. – 17:30 ч.

Диана Димитрова Изпълнителен директор
инж. Пламен Хинов Експерт СВОМР
Йоана Нецова Технически асистент
Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст –

Червен бряг – Искър“

гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ № 1